මෑතකදි දකින්න ලැබුණු පෝස්ට් එකක මෙහෙම තිබුණා: “Ikman එකේ භාණ්ඩයක් විකිණීමට දැන්වීමක් දැම්මා. සුළු වේලාවකින් advance එකක් දාන්න HNB ගිණුමක් ලබා දෙන්න කීවා. තැන්පත් කරන

Read More

You cannot copy content of this page