මොන ඔරලෝසුවද වැඩිය හොඳ?

Thambaru Wijesekaraඇල්බට් අයින්ස්ටයින්ට කෙනෙක් ඔරලෝසු තුනක් දීල ඇහුවලු මොන ඔරලෝසුවට ද කැමති කියල. හැබැයි පළමුවැන්න වේලාව අඩුවෙන් යන එකක්; දෙවැන්න වැඩියෙන් වෙලාව යන එකක්;  තෙවැන්න වෙලාව නැවතුණු එකක්. ඔබ හිතන්නෙ ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් මොකක් තෝරගන්න ඇති ද? Continue reading “මොන ඔරලෝසුවද වැඩිය හොඳ?”

අක්‍ෂි මායමක්


Thambaru Wijesekaraඔබ හිතන්නෙ මේ ජනේලය මොන පැත්තටද මූණලා තිබෙන්නෙ? වමට ද නැත්නම් දකුණට ද?

මෙය සැබැවින් ම අක්‍ෂි-මායාවක් ඇති කැරැලමින් අඳින ලද්දකි.

(උපුටාගැනීම: අන්තර්ජාලයෙනි)