මොන ඔරලෝසුවද වැඩිය හොඳ?

ඇල්බට් අයින්ස්ටයින්ට කෙනෙක් ඔරලෝසු තුනක් දීල ඇහුවලු මොන ඔරලෝසුවට ද කැමති කියල. හැබැයි පළමුවැන්න වේලාව අඩුවෙන් යන එකක්; දෙවැන්න වැඩියෙන් වෙලාව යන එකක්;  තෙවැන්න වෙලාව නැවතුණු එකක්. ඔබ හිතන්නෙ ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් මොකක් තෝරගන්න ඇති ද?

(අ/වි)භාගය

බොහෝ සූදානමින් ඉදිරියට කෙටි සටහන් අතරින් වෙහෙසෙමින්; බියෙන් අවුරුද්ද පුරා ලත් දැනුම සම්පිණ්ඩනය කෙරෙමින් කොටස් වශයෙන්; මතකයේ පහසුවට…

අක්‍ෂි මායමක්

ඔබ හිතන්නෙ මේ ජනේලය මොන පැත්තටද මූණලා තිබෙන්නෙ? වමට ද නැත්නම් දකුණට ද? මෙය සැබැවින් ම අක්‍ෂි-මායාවක් ඇති කැරැලමින් අඳින ලද්දකි. (උපුටාගැනීම: අන්තර්ජාලයෙනි)