සුණු කිල්ලෝට

ආවෝ – ගියෝ උන්
මෙරු පෙළක් මෙන්
බලා සිටියෙමි
උත්තරීතර පිවිතුරු බව
අහසින් බසින තුරු

ඒ සේරම එක ය
ඉවක් බවක් නැතිව
දිවිය සුණු කරගත්.
මන්ද,
හැම කිල්ලෝටයේ ම හුණු ය!

Published by Thambaru Wijesekara

Find out more on Personal Website.

Leave a comment

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.