සිප් දුන්න ඔය දෑත [Lyrics]

තවමත් මතකයි එදා
බැඳුණු හැටි නෙතු අතරේ
සිහිනෙන් වුවත්
ඔබමයි මා සිත් දැහැනේ
ලං වෙන්න බැරි හින්දා සිප් දුන්න දෑත ඔබේ
සිපගන්නෙ කොහොමද මා කියන්න මා සොඳුරේ

ළඟින් හිඳ පෙන්වා ලොව
සනසද්දි හිස අත ගා
අකුරු අතර ඔබ දකිනවිට
ඉලක්කම් මට සරදම් කළා

දුරයි මට ඔබේ ලය
නැළවෙන්න හිස තබා
කුමක් කරන්නද ඔබ තහනම්
ප්‍රියාණනි මට දෙනු සමා

 

මා රචිත මෙම ගීතය ඔබ නිර්මාණයකට යොදා ගන්නට කැමති නම් නොමිලේ රිසිසේ කතෘ අයිතිය සහිතව භාවිතා කරන්න.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.