ගොඩදෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්ණයක් තමයි නිතර ම තමන්ගෙ ඊ-මේල් ලිපිනය ස්පෑම්කරණයට ලක්වීම. ඉතින් ඒකට ෆිල්ටර්ස් එහෙමත් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඵලය නැතිකරන්නනම් ඉස්සෙල්ලම හේතුව නැති කරන්න ඕන.

Read More

You cannot copy content of this page