පෙර අනුවාදවලදී පහසුවෙන් ගොනු ඉතිහාසය මැකිය හැකි වුව මෙම නවත ම වෙළුමේ ඊට සිත යොමා නැති බව් පෙනේ. ඒ කෙසේවුව ඒවා කරගැනීම පරිශීලක අපගේ සැටි

Read More

2011 අප්‍රේල් මස 30 වැනි දින එළිදැක්වීමට නියමිත උබුන්ටු 11.04 සංස්කරණයේ ඇල්ෆා සංස්කරණය මේවන විට දෝස රපොර්තු තත්‍ව යටතේ භාවිතයට ඉඩ සලසා ඇත. පෙර වූ උබුන්ටු

Read More

You cannot copy content of this page