නියරෙහි දිවූ නූතන යුවතිය

මිනිහෝ!
අයා තොප හුඹස් මුව
රවා තොප රකුසු නෙත
කිම්ද කාරණා රඟන්ට
මා සියොව ගිලගන්නට

නොබලන් මා පුළුල් උකුළු තල
පිරිව වටගත් සළුව විදැලා
නොපතන් මා ස්වර්ණහස කළ
පිරිව නැගෙනා සැට්ට කරෙනා
රනින් දිලෙනා ඡවිය සොබනා
තොපට නොසරින මෙමා වුවනා

යුවතිය,
දයාවෙකි මේ හමුව
කලාවෙකි ඔබ බිණුම
යුතුයි මෙලොවට දරුන් පුදනට
ඒමැයි බැලිම් සුපෙම සදනට

ඉඩැති යහනක් සොයා වෙහෙසෙම්
දරුගෙ සැපතෙහි උකුළු මලිනා
කඩින පෙරහන් ගැලූ බැතිපෙම්
රසැති ක්ෂීරෙක අදර ලෙහිනා
වේයැ සහතික ඔබේ නුවරා
රාවණ රියපොළ වා දඬුමොණරා

One Reply to “නියරෙහි දිවූ නූතන යුවතිය”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.