මලෙහි අවනඩුව

අනේ කොහිද මට මධු
තැටියක තබා හද
සුකොමලව වඩින බඹරු
මේ දිවිය නිසරුයි
පරවී වැටෙන යාමෙට

 

බඹරෙක්මි,
ගෙන ආමි නුඹට නැති මධු
මුළු ලොව ම ගෙන දෝතින්
හිස් මුදුනින් බිසෝ කොට
මල් අතර අගතැන් කරනට

නුඹ කවුරු මට එවන් කරනට
මේ මුකුලිතව වියැකෙන දිවිය හොඳයි
අනේ එහෙත්..
කොහිද මට මධු
සුකොමලව වඩින බඹරු

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.