සඳ එළියේ පිපුණු සුවඳ මලී [Lyrics]

සඳ එළියෙ පිපුණු සුවඳ මලී
සමනල් නැහැ නුඹ දුටුවේ
කැන්දන් එමි දෝලාවෙන්
කණාමැදිරි පාර දිගේ

දහවල නෙක් මල් දුටුවා
නෙත් දසුනේ රූ හැමුවා
හැම දෙන දුටු ඒ මල්වල සුවඳ කොයින්දෝ
පිපුණු මලේ සඳ එළියේ

සමනලුන්ගේ පාට ගත්ත
බඹර කැළෙන් ගුමු අහන්න
තනිව පිපුණු ඔය දෙකොපුල රූසිරි තහනම්
සුවඳ මලේ සඳ සෙවණේ

මේ ගීතය ඔබට ගායනයට අවශ්‍ය නම් විමසන්න.
Image Courtesy: dribbble.com

Published by Thambaru Wijesekara

Find out more on Personal Website.

Leave a comment

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.