අම්මා අපේ හරි හොඳයි – Lyrics, MP3

(Image Courtesy: scoopwhoop.com)

ගොඩක් ඉස්සර වෙළඳ දැන්වීමක් නිසා හිතට වැදුණු, දැන් අහම්බෙන් අහන්න ලැබෙන “අම්මා අපේ හරි හොඳයි” සින්දුව පරණ මතක අවදි කරනවා. ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු නිසා මෙහි Lyrics සහ MP3 එක මෙහි අඩංගු කරනවා.

Continue reading “අම්මා අපේ හරි හොඳයි – Lyrics, MP3”

Share your PC’s internet connection with Android via USB

After long time, I think after 3 or 4 months 😯  I gonna write again a technical post. This is how to connect you android to the internet through you PC’s internet connection. I was looking for this and used with few problems after being an owner of android. But today I was resolved all of them and feeding my droid without wasting money for 2G/3G.  😛 Continue reading “Share your PC’s internet connection with Android via USB”