මටත් දෙන්න තරු කුමරෙක් [Lyrics]

අහස් කුස නිසලයි සඳ කැළුම් නොවැටුණු ගණ අඳුරේ පහනක් සේ දිලෙනා සිනහ එළි මුවග නගනා මටත් දෙන්න තරු කුමරෙක් තනි මකනා

සසර නොපතා පෙරුම් දම් [Lyrics]

සසර නොපතා පෙරුම් දම් දැහැනක අයාල ගමනේ හමුවූවා ඔබෙ ගුණවත් මල්දම් සිහිනයකි මට මෙලොවේ කිමිදෙමි විඳිමින් නිදහසේ ඔබ මට මැවු ඒ ආදර ගඟුලේ

චිරස්ථිය නැති ලොවක බිණුවට අරුතක් නෑ

ගිම් නිවනා මංසලක කාලයේ සැඩ මාරුතයේ අතීත හැඩතල සුණුකොට යනහැටි නැවතී බිණුවා අරුතක් නෑ