සසර නොපතා පෙරුම් දම් [Lyrics]

සසර නොපතා පෙරුම් දම්
දැහැනක අයාල ගමනේ
හමුවූවා ඔබෙ ගුණවත් මල්දම් සිහිනයකි මට මෙලොවේ
කිමිදෙමි විඳිමින් නිදහසේ ඔබ මට මැවු ඒ ආදර ගඟුලේ

Continue reading “සසර නොපතා පෙරුම් දම් [Lyrics]”